Starten met tai chi, wat kan je verwachten?

Interview Patrick Kelly Bodensee 2021

Wat kan iemand die met tai chi wil starten verwachten?

Ze kunnen verwachten dat ze oefeningen zullen leren om hun lichaam te ontspannen en vervolgens oefeningen die het lichaam zullen coördineren.
Ze kunnen verwachten dat ze leren hoe ze naar het lichaam kunnen luisteren, de geest met het lichaam kunnen verbinden.
Ze kunnen verwachten dat ze oefeningen leren die de energie in het lichaam zullen verhogen.
Ze kunnen verwachten dat ze worden geleerd hoe ze kunnen omgaan met fysiek contact met een andere persoon. Hoe zich te gedragen in de zin van leren versmelten met de beweging van een ander, zacht, sensitief reageren op hun beweging. Meegeven wanneer nodig, volgen wanneer nodig.

Het is echt een fysiek-emotionele interactie omdat je het sterke emotionele “ding” dat ontstaat niet kunt vermijden zodra je een persoon begint te benaderen en begint aan te raken.
Hoewel het wordt gezien als een fysieke oefening, ontstaat er een vrij sterke emotionele connectie tussen de twee mensen. Daar moet je ook mee leren omgaan.

Dit zijn de dingen die je kunt verwachten. Verschillende stijlen kunnen hier iets andere oefeningen voor gebruiken.

For someone who wants to start the tai chi practice, what can they expect?

They can expect to be taught exercises that will first relax them and then exercises that will coordinate the body.
They can expect to be taught how to listen into the body, connect the mind into the body.
They can expect to be taught exercises that will increase the energy in the body.
They can expect to be taught how to relate through physical contact with another person. How to relate in the sense of learning to merge with another person’s movement, respond to their movement softly, sensitively. Yielding when needed, following when needed.
So that physical interaction (it is really a physical-emotional interaction because you can’t avoid the strong emotional thing that begins once you start to approach a person and start touching them).
Although it is seen as a physical practice, behind it there is a quite a strong emotional connection between the two people that forms. You have to learn to manage that as well.
Those are the things that you can expect to meet. Different styles may use slightly different exercises for these ones. But that is what you will expect to meet.

Welke resultaten kunnen studenten verwachten van het beoefenen van tai chi.
Aan wat voor succes kunnen ze hun veranderingen aftoetsen?

Omdat onze motivatie duidelijk gericht is op innerlijke ontwikkeling, is de vooruitgang op dat gebied echt de maatstaf van hun succes, maar ze kunnen ook verwachten dat ze de lichamelijke effecten krijgen, de goede lichaamseffecten.

Een van de onmiddellijke snelle en voor de hand liggende lichaamseffecten is dat je leert om je lichaam te ontspannen en heel los te maken. Je lichaam wordt echt los en vrij, in plaats van de hardheid die mensen vaak ervaren, zelfs als ze veel sporten. Die zachtheid van het lichaam is een kenmerk van goede taichi. Dat op zich leidt tot een goede gezondheid. Veel van de pijntjes zullen verdwijnen. Het bloed, het lymfevocht, de energie circuleren vrijer en meestal zal de gezondheid van het lichaam sterker worden. Dat is min of meer een bijwerking, maar natuurlijk een hele goede en nuttige.

Het vermogen om de druk van andere mensen te weerstaan is iets dat zich ook ontwikkelt. Omdat we druk gebruiken in de training. We gebruiken de training niet alleen om ons diep te concentreren en te luisteren in het lichaam en ontspannen te zijn wanneer er geen druk op uitgeoefend wordt, maar om deze dingen ook te doen terwijl we wel onder druk staan. En dan verhogen we de druk. Mensen zijn dus in staat om de goede toestand van de geest, het lichaam en de energie onder druk te behouden.

Dat is echt een van de grote onderdelen van de training en dat werkt direct door in je leven. Dat je – onder druk van het leven– in staat bent om een goede, gebalanceerde toestand te behouden. Dit zijn dus de effecten naast de interne groei die plaatsvindt vanuit ons hoofddoel.


 [NG1]

What can students expect to get out of practicing tai chi?
What kind of success can they mark their change by?

Because our motive is clearly for inner development, the progress on that is really the gage of their success but they can also expect to get the bodily effects, the good body effects.
One of the immediate fast and obvious body effects is that you learn to relax your body and become very loose.

Your body becomes really loose and free, rather than the tightness that often accompanies people even if they do a lot of exercise. That looseness of the body is a specialty of good tai chi. That in itself will lead to good health. A lot of the aches and pains will go away. The blood, the lymphatic fluids,the energy circulates more freely and usually the health of the body will become stronger.
That is more or less like a side effect, but obviously a very good and useful one.

The ability to withstand pressure from other people is something that also develops. Because we use pressure in the training. We use training not just to concentrate deeply and listen in the body and be relaxed when there is no pressure on, but to do these things while there is pressure on. And then we increase the pressure. So, people are able to maintain the good state of the mind, the body and the energy under pressure.
That is really one of the big parts of the training and that carries directly into your life. That, under the pressures of life, you are able to maintain the good, centralized state. So, these are the things apart from the internal growth that takes place because of the main purpose.